Shinto wakizashi EDO period (1603 - 1868),... - Lot 109 - Giquello

Lot 109
Go to lot
Estimation :
1500 - 2000 EUR
Result with fees
Result : 4 940EUR
Shinto wakizashi EDO period (1603 - 1868),... - Lot 109 - Giquello
Shinto wakizashi EDO period (1603 - 1868), 17th century Signed (mei): Tsuda Omi Fujiwara Sukenao and dated Tenna Sannen nigatsu hi [one day in the second month of the third year of the Tenna era] (1683) Blade (sugata): shinogi zukuri, iori mune Forging pattern (hada): itame Temper (hamon): fukuro-chōji Rocket (nakago): ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana Length (nagasa): 53.5 cm Scabbard (saya): shirasaya
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue