Shinto wakizashi MOMOYAMA period (1573 -... - Lot 110 - Giquello

Lot 110
Go to lot
Estimation :
1500 - 2000 EUR
Result with fees
Result : 1 300EUR
Shinto wakizashi MOMOYAMA period (1573 -... - Lot 110 - Giquello
Shinto wakizashi MOMOYAMA period (1573 - 1603) Signed (mei) : Hitachi (no) kami Fujiwara Hirotoki Blade (sugata) : shinogi zukuri, iori mune Dip (hamon): choji Rocket (nakago): ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana Length (nagasa): 45.5 cm Scabbard (saya): shirasaya
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue