Shinto katana EDO period (1603 - 1868) Unsigned... - Lot 111 - Giquello

Lot 111
Go to lot
Estimation :
1500 - 2000 EUR
Shinto katana EDO period (1603 - 1868) Unsigned... - Lot 111 - Giquello
Shinto katana EDO period (1603 - 1868) Unsigned (mumei) Blade (sugata): shinogi zukuri, iori mune Forging pattern (hada): masame Temper (hamon): choji Rocket (nakago): ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana Length (nagasa): 70.2 cm Scabbard (saya): shirasaya
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue