Shinto wakizashi EDO period (1603 - 1868)... - Lot 115 - Giquello

Lot 115
Go to lot
Estimation :
1500 - 2000 EUR
Shinto wakizashi EDO period (1603 - 1868)... - Lot 115 - Giquello
Shinto wakizashi EDO period (1603 - 1868) Unsigned (mumei) Blade (sugata): shinogi zukuri, iori mune, bo hi Forging pattern (hada): itame Hardening (hamon): suguha Rocket (nakago): suriage, ichimonji nakagojiri, two mekugi ana Length (nagasa): 44 cm Scabbard (saya): shirasaya
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue