Shinto katana EDO period (1603 - 1868) Unsigned... - Lot 108 - Giquello

Lot 108
Go to lot
Estimation :
1500 - 2000 EUR
Shinto katana EDO period (1603 - 1868) Unsigned... - Lot 108 - Giquello
Shinto katana EDO period (1603 - 1868) Unsigned (mumei) Blade (sugata): shinogi zukuri, iori mune, horimono bonji, gomabashi Forging pattern (hada): mokume Hardening (hamon): notare Rocket (nakago): suriage, a mekugi ana Length (nagasa): 66 cm Scabbard (saya): shirasaya
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue